SEKRETESS

I enlighet med den spanska lagen “Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal” (LOPD), och  förordningen “Real Decreto 1720/2007 de desarrollo de la LOPD”, informerar vi dig om att användandet av vissa servicetjänster på vår webbsida kräver att du förser oss med konkreta personuppgifter via våra registrerade formular eller via meddelanden som skickats via e-post för att vi ska tillhandahålla viss information, svar eller upplysningar. Era uppgifter kommer att bli föremål för databehandling samt upptas i våra register, som blir ägare av samt ansvariga för uppgifterna. Nämnd översändelse av persondata innebär ett uttryckligt medgivande till databehandling av dessa, som dock är återkalleligt utan retroaktiv rättsverkan.

 

Alla våra register är på lagenligt vis inskrivna hos det allmänna registret för persondata hos den spanska dataskyddsmyndigheten “Agencia Española de Protección de Datos”. I syfte att garantera skyddet av persondata, tillämpas dessutom de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder, som krävs enligt kunglig förordning “Real Decreto 1720/2007”, som innehåller bestämmelser om säkerhetsåtgärder avseende register, som innehåller uppgifter av personligt slag. Allmänt sett råder ett totalförbud mot att utelämna personuppgifter om underåriga barn, som är yngre än 14 år utan deras föräldrars eller förmyndares samtycke.

 

 

Vilka uppgifter begär vi att få och i vilket syfte?

De uppgifter som vi inhämtar är de relevanta, väsentliga och strikt sett oumbärliga uppgifter, som krävs för det ändamål, för vilket de inhämtas. Under inga omständigheter existerar någon skyldighet att utelämna dem, dock måste svar fyllas i på formulären, för att ansökan ska kunna beviljas.  Samtidigt intygas att uppgifterna som uppges är korrekta, sanningsenliga och relevanta avseende det ändamål, för vilket vi inhämtar dem. Användaren är ensam ansvarig för direkt eller inidirekt skadeståndskrav som uppstår för HEREDIA ABOGADOS SLP eller för tredje man, pga att formulären fyllts i med felaktiga, oexakta, ofullständiga, icke aktualiserade uppgifter eller uppgifter som tillhör tredje man.

 

Vår webbsida upptar dina personuppgifter via erhållna formular och e-mails:  Vid KONTAKT, ber vi dig ange ditt namn, din adress och din e-postadress, i syfte att kunna skicka dig information som du ansökt om. Dina personuppgifter kommer att upptas i vårt härför avsedda behandlingsregister.  HEREDIA ABOGADOS SLP förbehåller sig rätten att uppta eller ej uppta era persondata i sina register.

 

Rätt till insyn, korrigering, borttagande samt rätt att förbjuda behandling av dina personuppgifter. Du kan när som helst utöva din rätt till insyn, korrigering, borttagande samt rätt att förbjuda behandling av sina personuppgifter enligt bestämmelser i gällande lagstiftning, genom att vända dig till HEREDIA ABOGADOS SLP, på den adress, som angivits i början av våra villkor och bestämmelser. Det krävs då att du identifierar dig genom att bifoga en kopia på ditt DNI.

Vi utgår från att du, om du inte uttryckligen begär att dina persondata ska tas bort från våra register, fortsätter att vara intresserad av att vi ska behålla dessa i våra register, så länge som HEREDIA ABOGADOS SLP anser detta lämpligt och så länge som det är relevant avseende det ändamål, för vilket de uppgavs.

 

Utelämnande av persondata

HEREDIA ABOGADOS SLP upplyser härmed om att era persondata kommer behandlas med maximal sekretess, endast för internt bruk och för angivna ändamål. Detta innebär att vi ej lämnar ut eller yppar personuppgifter till tredje man, med undantag för uttryckligt medgivande från användaren i de fall som finns angivna i gällande lagstiftning.

 

Persondataskydd

I syfte att garantera skyddet av dina personuppgifter, informerar vi om att HEREDIA ABOGADOS SLP har vidtagit allá åtgärder av tekniskt och organisatoriskt slag, som krävs för att skydda uppgivna personuppgifter från icke-autoriserad ändring, förlust, bearbetning eller insyn, i enlighet med krav i förordningen  “Real Decreto 1720/2007” som innehåller bestämmelser om skyddsåtgärder avseende register, innehållande persondata.

 

Uppdatering av persondata

För att vi ska kunna hålla dina persondata uppdaterade, är det viktigt att du meddelar oss om ändring skett av dessa. Annars kan vi inte ansvara för att dessa förblir korrekta.

 

Kommersiella meddelanden via e-post

Med beaktande av att huvudsaklig kommunikation mellan HEREDIA ABOGADOS SLP och ANVÄNDAREN är via uppgiven e-postadress, önskar vi informera om att vi kommer använda detta kommunikationsmedel avseende all kommunkation med ANVÄNDARNA. Detta gäller även kommersiell information samt informationsmeddelanden avseende vår webbplats ändamål.

Som följd härav och i enlighet med artikel 21 i den spanska lagen om tjänster i informationssamhället och om e-handel “Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio electrónico”, som förbjuder försändelse av kommersiella meddelanden via e-postadresser, till adressater, som inte i förväg lämnat sitt uttryckliga medgivande, informerar vi om att acceptansen av dessa föreliggande användarvillkor, innebär ditt uttryckliga medgivande till oss att skicka våra kommersiella meddelanden, reklam och erbjudanden.  Om du å andra sidan inte önskar erhålla våra reklammeddelanden via e-post, kan du göra invändning mot detta via angiven adress ovan eller vid varje meddelande som vi sänt till dig.

 

HEREDIA ABOGADOS SLP övertar inget ansvar för sekretess angående personuppgifter, som kan komma att hamna hos tredje man via länkar, som kopplats till våra webbsidor.

 

HEREDIA ABOGADOS SLP kan komma att ändra sin föreliggande policy avseende sekretess, i syfte att anpassa denna till förändringar, som uppstår på vår webbsida, eller till ändringar i gällande lagstifning eller jurisprudens avseende persondata som äger rum. Detta innebär ett krav på att du läser igenom sekretessreglerna på nytt varje gång du skickar oss dina personuppgifter genom denna webbplats.

 

MEDIO Y HEREDIA

ABOGADOS

X

MEDIO Y HEREDIA

ABOGADOS

Bulevar Alfonso de Hohenlohe.

Edificio Milla de Oro. Oficinas 4 y 5.

20602, Marbella

Terms and Conditions |  Cookies

 Privacy Policy

Bulevar Alfonso de Hohenlohe

Edificio Milla de Oro

1ª Pta. Oficinas 4 y 5

29602 Marbella

 

Tel: +34 952 77 86 44

Fax: +34 952 82 17 10

E: abogados@medioyheredia.com