BESTÄMMELSER OCH VILLKOR

1. Inledning

 

I dessa allmänna änvändarvillkor avseende webbsidan fastslås villkor och bestämmelser vid besök och användning av www.medioyheredia.com, tillhörande HEREDIA ABOGADOS SLP med adress på Bulevar Alfonso de Hohenlohe, Edif. Milla de Oro. 1ª Pta. Of. 4 y 5, och med företagsskattenummer B29561024, i det nedanstående, HEREDIA ABOGADOS SLP, som webbplatsens användaren bör läsa igenom och acceptera, för att få tillgång till alla våra tjänster samt information, som tillhandahålls via denna webbplats.  Besök och/eller användning av webbsidan, vad gäller delar av eller dess fullständiga innehåll och/eller service, utgör i sig en fullständig acceptans av föreliggande allmänna användarvillkor.

 

 

2. Användarvillkor

 

Föreliggande allmänna användarvillkor om användning av webbplatsen avser besök och användning av webbplatsen, även med avseende på innehåll och service som användarna tillhandahålles på eller genom webbplatsen,av webbplatsen själv, av dess användare eller av tredje man.  Emellertid, kan tillgång till och användning av vissa informationsinnehåll och eller tjänster göras beroende av uppfyllandet av specifika villkor.

 

 

3.   Ändringar

 

Företaget förbehåller sig rätten att när som helst ändra de allmänna användarvillkoren av webbplatsen. I alla händelser rekommenderas en periodiskt upprepad läsning av föreliggande villkor angående webbplatsens användning, eftersom dessa kan komma att ändras.

 

4. Skyldigheter för användaren

 

Användaren ska genomgående respektera de villkor och bestämmelser, som gäller enligt föreliggande allmänna villkor avseende webbplatsens användning. Användaren manifesterar uttryckligen att denne kommer använda webbplatsen på ett korrekt sätt och accepterar det ansvar, som kan komma att åligga denne vid åsidosättandet av bestämmelserna.

 

Detta innebär att användaren inte får använda webbplatsen för att överlåta, spara, sprida, vidarebefodra eller distribuera uppgifter eller informationsinnehåll med virus eller annan informationskod, dokument eller software, som är ägnat att avbruta, förstöra eller skada funktionaliteten hos ett software eller en teknisk utrustning eller telekommunkationer.

 

 

5. Ansvar för webbplatsen

 

Användaren är medveten och införstådd med att webbplatsen inte ger någon som helst garanti, varken uttryckligen eller underförstått gällande uppgifter, informationsinnehåll, information och service, som kopplas till eller erbjuds via webbplatsen.

 

Med undantag för de fall då lagen uttryckligen stadgar motsatsen, och endast i den utsträckning som lagen stadgar härom, ska webbplatsen inte ansvara för eller ge garantier vid eventuella skadeståndsanspråk, som uppstått genom användning och nyttjande av information, uppgifter och tjänster på webbplatsen.

 

I alla händelser ska webbplatsen anses vara ansvarsbefriad gällande skadestånd, som kan ha uppstått till följd av information och eller pga levererade eller tillhandahållna tjänster från tredje man, som inte härrör från Företaget. Det fullständiga ansvaret ska åligga tredje man var sig det rör sig om en leverantör eller medarbetare.

 

 

6. Immateriell eller industriell äganderätt

 

Alla innehåll, varumärken, logos, teckningar, dokumenthandlingar, informationsprogram eller annat element som omfattas av skyddslagstiftning avseende immateriell eller industriell äganderätt, och som görs tillgängliga på webbplatsen, utgör exklusiv egendom som tillhör företaget eller des rättmätiga innehavare. Rättigheterna till dessa reserveras uttryckligen. Det är uttryckligen förbjudet att skapa hypertext-länkar (vänster) till innehåll på webbsidorna på webbplatsen utan medgivande från företaget, såvida det inte rör sig om en webbsida på webbplatsen som inte kräver någon identifiering eller autentisering för besök eller besöksmöjlighet på sidan är begränsat.

I alla händelser reserverar webbplatsen alla sina rättigheter med avseende på innehåll, information uppgifter och servicetjänster som visas på denna. Webbplatsen ger inte tillstånd eller autorisation till användaren att använda innehåll, uppgifter eller servicetjänster som finns på denna i något annat syfte än det som uttryckligen beskrivs i dessa allmänna användarvillkor som gäller för webbplatsen.

 

 

7. Tillämplig lagstiftning, gällande jurisdiktion och delgivningar

 

Spanska lagar gäller avseende föreliggande villkor som också ska tolkas enligt dessa. Kompetenta forum för eventuella överklaganden ska vara rättsinstanser och domstolar i Malaga. Alla delgivningar, krav, ansökningar och övrig kommunikation som användaren önskar skicka till Företaget, webbplatsens ägare, ska göras skriftligt och anses ha genomförts på ett korrekt sätt, när de erhållits på följande adress. abogados@medioyheredia.com.

 

MEDIO Y HEREDIA

ABOGADOS

X

MEDIO Y HEREDIA

ABOGADOS

Bulevar Alfonso de Hohenlohe.

Edificio Milla de Oro. Oficinas 4 y 5.

20602, Marbella

Terms and Conditions |  Cookies

 Privacy Policy

Bulevar Alfonso de Hohenlohe

Edificio Milla de Oro

1ª Pta. Oficinas 4 y 5

29602 Marbella

 

Tel: +34 952 77 86 44

Fax: +34 952 82 17 10

E: abogados@medioyheredia.com